ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 11, 2007

Thought For The Day!

'Happiness consists in activity.
Such is the constitution of our nature.
It is a running stream, and not a stagnant pool.'

-J.M. Good

ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 10, 2007

ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ

ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು
ಹೊಸ ಹರುಷವ ತರುವೆನು ಇನ್ನು ಎಂದು!!

ಎಂಥಾ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಂದು ನೀ
ಎಂಥಾ ಮಾತಾಡಿದೆ
ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಭಾವನೆ ನೀನೆ ಹೇಳಿದೆ

ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೇನು ಎಂದು ಈಗ ಅರಿತೆನು
ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೇನು ಎಂದು ಈಗ ಅರಿತೆನು
ಸವಿನುಡಿಯಲಿ ತನು ಅರಳಿತು
ಸವಿಗನಸಲಿ ಮನ ಕುಣಿಯಿತು
ಒಲವಿನ ಈ ಮಾತಿಗೆ
ಕರೆಗಿ ಹೋದೆ ನೋಟಕೆ
ಕೊಡುವೆ ನಿನಗೆ ಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಕೆ

ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು

ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ತೇಲಿ ನಲಿಯುವ
ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ತೇಲಿ ನಲಿಯುವ
ಹಾರಾಡುವ ಅರಗಿಳಿಗಳ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮುದ್ದಾಡುವ
ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲೆರುವ
ಜಾರುತ ನಾವಾಡುವ
ಹಗಲು ಇರುಳು ಒನ್ದಾಗಿ ಹಾಡುವ

ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು
ಹೊಸ ಹರುಷವ ತರುವೆನು ಇನ್ನು ಎಂದು
ಎಂತಾ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಂದು ನೀ
ಎಂಥಾ ಮಾತಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಭಾವನೆ ನೀನೆ ಹೇಳಿದೆ
ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು

Today's fortune

You are soon going to change your present line of work

Thought For The Day!

After we have brushed off the dust and chips of life,
we will have left only the hard, clean question:
Was it good or was it evil?
Have we done well -- or ill?

-John Steinbeck

ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 9, 2007

Thought For The Day!

'Reading serves for delight,
for ornament, for ability.
The crafty contemn it;
the simple admire it;
the wise use it.'

-Francis Bacon

Quote

Among those whom I like or admire, I can find no common denominator, but among those whom I love, I can: all of them make me laugh.

ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 8, 2007

Today's fortune

You have a friendly heart and are well admired

ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 5, 2007

Thought For The Day!

'We can live forty days without food,
eight minutes without air,
but about one second without hope.'

-Hal Lindsay

ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 4, 2007

Today's fortune

You will always have good luck in your personal affairs

ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 3, 2007

Today's fortune

You will do well to expand your business

Inspiration

HOPE,TRUST,CONFIDENCE


CONFIDENCE:
1 Day all villagers decided to pray for rain.
On the day of prayer all people gathered & only one boy come with umbrella. THATS CONFIDENCE.


TRUST:
Trust should be like feeling of a 1 year old baby, when you throw him in tha air, he laughs....
because he know you will catch him...


HOPE:
Every night we go to bed, have no assurance to get up alive in the next morning
but still we have many plans for coming day...


KEEP CONFIDENCE, TRUST IN GOD AND NEVER LOSE HOPE...

Joke

At a divorce court a family of bears is waiting for the judge to grant custody of little bear.The judge asks the baby bear; “do you want to live with papa bear?” The baby bear replied; "No he beats me. " The judge asked, so do you want to live with mommy bear! The baby bear said, "No she beats me too." The judge asked, "Then whom do you want to live with?" The baby bear says, "The Chicago bears, they don't beat anyone!"

Thought For The Day!

Defeat may serve as well as victory,
to shake the soul and let the glory out.

-Edwin Markham

ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 2, 2007

Today's fortune

What's vice today may be virtue tomorrow

Today's fortune

You will make a profitable investment

Thought For The Day!

'A famous recipe for
tomato soup begins:
'pick tomatoes !!!'
Sometimes we overlook
the obvious!'

-Anonymous

ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 1, 2007

Today's fortune

You will make a profitable investment